Pravna obvestila

Splošni pogoji poslovanja

Pomen izrazov

Izrazi v teh splošnih pogojih poslovanja pomenijo:

 • Nepremičninska družba je družba Aba d.o.o., Kersnikova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.
 • Naročitelj je fizična ali pravna oseba, ki s posrednikom sklene pogodbo o posredovanju.
 • Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninska družba poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogodila za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino.
 • Pogodba o posredovanju je pogodba, ki jo skleneta nepremičninska družba in naročitelj in s katero se nepremičninska družba zavezuje k prizadevanju najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z naročiteljem pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal provizijo za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.

Storitve posredovanja pri nakupu oz. prodaji nepremičnin

Na podlagi pogodbe o posredovanju pri nakupu oziroma prodaji nepremičnin se nepremičninska družba zavezuje opraviti naslednje storitve:

 • Sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • Seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine, z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju, višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev ter z morebitnimi drugimi stroški in tveganji v zvezi s sklenitvijo pogodbe, ki je predmet posredovanja;
 • Ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • Ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine in morebitnih pravic tretjih s pridobitvijo listin o nepremičnini z izpiskom iz zemljiške knjige (lastništvo, bremena, hipoteke), pogodb (če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo) in podobno;
 • Ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine (tloris, vzdrževanost, stvarne napake …);
 • Seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje naročitelja v stik s tretjo osebo;
 • Seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in opozarjanje na ugotovljene napake;
 • Pisna opozorila, obvestila, potrdila;
 • Prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja;
 • Posredovanje pri pogajanjih za sklenitev pravnega posla v zvezi z nepremičnino;
 • Oglaševanje prodaje nepremičnine na spletni strani www.aba.si, v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način;
 • Telefonsko in elektronsko komuniciranje s strankami;
 • Sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla;
 • Svetovanje pri oblikovanju prodajne, nakupne ali najemne cene nepremičnine;
 • Prijava pogodbe pri davčni upravi in organiziranje overovitve podpisa pri notarju;
 • Primopredaja nepremičnine in sestava primopredajnega zapisnika;
 • Druge storitve za katere se nepremičninska družba in naročitelj posebej pisno dogovorita v pogodbi o posredovanju.

S plačilom provizije za posredovanje so kriti vsi stroški v zvezi s storitvami iz zgornjih točk. Če se po dogovoru z naročiteljem katera od zgoraj navedenih storitev ne opravi, to ne vpliva na višino dogovorjene provizije.

S provizijo pa niso kriti stroški:

 • notarskih storitev za notarsko overitev podpisov oziroma notarsko hrambo;
 • sodnih taks za zemljiškoknjižne vpise;
 • upravnih taks in nadomestil za potrdila in dovoljenja, ki so potrebna za veljavno sklenitev nepremičninske pogodbe.

Storitve posredovanja pri najemu oz. oddaji nepremičnin

Na podlagi pogodbe o posredovanju pri najemu se nepremičninska družba zavezuje opraviti enaka dejanja in storitve kot pri prodaji ali nakupu nepremičnin.

Dodatne storitve

Nepremičninska družba lahko v dogovoru z naročiteljem ali po njegovem pooblastilu zanj opravi še druge storitve v zvezi z nepremičnino, ki je predmet posredovanja, in sicer:

 • Cenitev nepremičnine, ki jo opravi sodno zapriseženi cenilec;
 • Sestava listin, ki vsebujejo zapis pogodbe, pri sklenitvi katere je posredovala nepremičninska družba oziroma listin o drugih pravnih poslih, katere sklene odvetnik ali notar;
 • Sestava različnih listin v zvezi s predmetom posredovanja (pooblastila, zemljiškoknjižna dovolila, pobotnice, zapisniki…);
 • Preverjanje uporabe nepremičnine v času trajanja najema;
 • Zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo, zaznambo ali predznambo v zemljiško knjigo za nepremičnine po pogodbi o posredovanju;
 • Hranjenje originalnih pogodb do realizacije posla;
 • Pridobitev zemljiškoknjižnih izpiskov, izpisov iz zemljiškega katastra, sodnega registra in drugih javnih evidenc;
 • Plačilo sodnih in upravnih taks;
 • Pridobitev lokacijske informacije;
 • Druge storitve po dogovoru z naročnikom ali po njegovem pooblastilu.

Naštete dodatne storitve niso vključene v provizijo in se plačajo posebej. Naročitelj sam krije plačilo davkov.

Provizija in plačilo

V primeru posredovanja pri nakupu oziroma prodaji nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje (provizije) v višini največ 4% pogodbene vrednosti plus DDV. Kadar družba posreduje za obe pogodbeni stranki (prodajalca in kupca), ima od obeh skupno pravico zahtevati plačilo enkratnega zneska provizije. Kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 €, znaša provizija 400 € plus DDV.

V primeru posredovanja pri oddaji oz. najemu nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do provizije v višini enomesečne najemnine oz. najmanj 300 € plus DDV. Kadar nepremičninska družba posreduje za obe stranki, plača vsaka stranka polovico provizije.

Nepremičninska družba ima pravico do provizije, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je sodelovala. Družba ima v skladu s 25. členom Zakona o nepremičninskem posredovanju pravico do provizije tudi če stranki kasneje odstopita od sklenjene pogodbe.

Nepremičninska družba lahko zaračuna stroške, ki jih je imela s posredovanjem, v višini ene četrtine dogovorjene provizije tudi kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja.

Če naročitelj enostransko odstopi od te pogodbe, je nepremičninski družbi dolžan povrniti nastale stroške za opravljene storitve.

Cene ostalih storitev veljajo po veljavnem ceniku. Cenik se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

Obveznosti naročitelja do nepremičninske družbe

Naročitelj je dolžan nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja. Naročitelj mora omogočiti ogled nepremičnine ter izročiti fotokopije in omogočiti vpogled v izvirnike vseh pomembnih listin. Nepremičninsko družbo mora naročitelj obvestiti o pravnih napakah nepremičnine in o morebitnih pravicah tretjih na nepremičnini ter jo pošteno seznaniti z dejanskim stanjem nepremičnine in z vsemi stvarnimi napakami na njej.

Naročitelj je dolžan nepremičninsko družbo takoj pisno obvestiti, če je posel sklenil z nekom, s komer ga ni seznanila nepremičninska družba, in nepremičninski družbi izročiti fotokopijo pogodbe.

Ogledi

Vsi ogledi se izvajajo na terenu po predhodnem dogovoru s kupcem, prodajalcem in posrednikom. Posrednik lahko odpove ogled v primeru objektivne nezmožnosti.

Veljavnost splošnih pogojev

Za poslovanje s strankami in poslovnimi partnerji veljajo ti Splošni pogoji poslovanja. Morebitne dogovorjene izjeme morajo biti sklenjene v pisni obliki.

Splošni pogoji opravljanja storitev so sestavni del pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami. Pogodbo o posredovanju lahko stranki kadarkoli pisno odpovesta. Naročitelj je seznanjen s Splošnimi pogoji poslovanja. Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani nepremičninske družbe in razobešeni v poslovnih prostorih družbe, kjer se posluje s strankami, na vidnem in dostopnem mestu. Vsakokratne spremembe Splošnih pogojev so objavljene na spletni strani nepremičninske družbe in na sedežu podjetja.

Za vse, kar ni posebej določeno s pogodbo o posredovanju in s Splošnimi pogoji, se upoštevajo veljavni predpisi, splošna pravila obligacijskega prava in veljavni cenik nepremičninske družbe.

Nesoglasja ali spore, ki bi nastali z razlago ali izvajanjem teh Splošnih pogojev poslovanja, bosta stranki reševali sporazumno. V primeru, da sporazuma ni mogoče doseči, je za razrešitev pristojno sodišče v Ljubljani.

Politika zasebnosti

Družba Aba d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek spletnega mesta, skrbno varovala in jih brez vaše privolitve ne bo posredovala tretjim osebam oz. jih bo uporabila zgolj v namene kot vsakokrat navedeno.

Družba se zavezuje, da bo po svojih najboljših močeh varovala podatke in zasebnost obiskovalcev spletne strani. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo.

Katere podatke zbiramo in s kakšnim namenom

Ko nam preko kontaktnega obrazca na spletni strani pošljete povpraševanje, prejmemo poleg vašega sporočila vaše kontaktne podatke (ime, e-poštni naslov, telefonsko št., naslov IP) in, v primeru obrazca za oddajo nepremičninskega oglasa, podatke o vaši nepremičnini.

Zbrane podatke hranimo za nedoločen čas in jih uporabljamo zgolj z namenom, za katerega so bili zbrani (nepremičninsko posredovanje, komunikacija, e-poštno obveščanje).

Vaših podatkov brez vašega privoljenja ne delimo s tretjimi osebami, lahko pa jih deloma hranimo na strežnikih v drugih državah (ZDA). Kadarkoli lahko zahtevate vpogled v podatke, ki jih hranimo o vas, oz. izbris le-teh. Izjema velja za podatke, ki jih moramo hraniti iz razlogov administracije, prava in zagotavljanja varnosti.

Piškotki

Na tem spletnem mestu zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo z uporabo piškotkov. Piškotki, ki jih uporabljamo na naši spletni strani, ne zbirajo vaših osebnih podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati in ne morejo poškodovati vaše elektronske naprave. Poleg esencialnih piškotkov, potrebnih za pravilno izvajanje spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za vodenje statistike obiskov tehnologije Google Analytics. S pomočjo slednjih ocenjujemo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta.

Na strani vključujemo vsebino z določenih drugih strani (Facebook, YouTube itd.). Te strani uporabljajo piškotke in vam sledijo v skladu s svojo politiko zasebnosti.

Shranjevanje piškotkov je pod popolnim nadzorom uporabnikovega spletnega brskalnika. Glede na izbrani spletni brskalnik lahko uporabnik shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči (Mozilla Firefox, Google Chrome / Chromium, Internet Exploder). Če želite, lahko onemogočite piškotke Google Analytics.

 

 

V Ljubljani, 21. 6. 2018

ABA d.o.o.

Compare Listings

Title Cena Status Tip Površina Namen Sobe Kopalnice