Upravljanje in vzdrževanje stavb

Če ima nepremičnina več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, morajo etažni lastniki določiti upravnika in ustanoviti rezervni sklad za kritje stroškov vzdrževanja in izboljšav skupnih površin.

Družba Aba je zanesljiv ponudnik storitev upravljanja in vzdrževanja večstanovanjskih in poslovnih stavb, blokov, apartmajev, okolice ter vseh ostalih objektov. Naše storitve upravljanja zajemajo:

Organizacijska in administrativna opravila

 • vodenje evidence lastnikov in najemnikov,
 • vodenje evidence o posameznih delih in skupnih prostorih,
 • vsaj letno organiziranje, sklicevanje in vodenje zbora etažnih lastnikov,
 • koordiniranje, spremljanje in zagotavljanje izvajanja sprejetih odločitev ter obveščanje lastnikov,
 • sklepanje pogodb v imenu in za račun etažnih lastnikov ter omogočanje vpogleda v pogodbe, sklenjene s tretjimi osebami glede poslov obratovanja in vzdrževanja stavbe,
  nadzor nad izvedbo vzdrževalnih del, čiščenja in hišniških opravil,
 • zbiranje in posredovanje podatkov potrebnih za vzpostavitev in vodenje katastra stavb,
 • sporočanje o spremembah lastništva GURS,
 • izdelava letnega poročila o delu upravnika.

Tehnična in strokovna opravila

 • pregled stavbe ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih ali prenovi,
 • izdelava načrta vzdrževanja za obdobje enega do petih let,
 • izdelava terminskega plana izvedbe načrta z oceno predvidenih stroškov vzdrževanja,
 • popis, objava del ter zbiranje ponudb, cenikov, predračunov,
 • izdelava poročil o izvedbi naročila,
 • izdaja naročil za vzdrževalna dela manjše vrednosti,
 • pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za izvajanje vzdrževalnih del,
 • priprava in sklepanje pogodb o izvajanju večjih vzdrževalnih del in dolgoročnih pogodb o servisiranju skupnih naprav,
 • strokovni nadzor pri izvajanju del,
 • organizacija odprave napak v garancijski dobi,
 • organizacija nalog, potrebnih za izvršitev inšpekcijskih odločb,
 • organizacija nujnih (intervencijskih) vzdrževalnih del,
 • razreševanje škodnih primerov z zavarovalnico in organiziranje odprave škod.

Finančna, računovodska in knjigovodska opravila

 • knjiženje prejetih računov (prejem, vsebinska in formalna kontrola ter knjiženje računov),
 • ugotavljanje finančnih obveznosti, razdelitev stroškov, izdelava in dostava obračunov,
 • knjiženje terjatev in spremljanje plačil,
 • sklepanje pogodb v okviru pooblastil,
 • plačevanje računov iz prejetih sredstev strank (ugotavljanje prejetih plačil in plačevanje računov dobaviteljev),
 • opominjanje dolžnikov in izterjava terjatev,
 • izdelava finančnih poročil in informiranje lastnikov.

Pravna in premoženjska opravila

 • zastopanje lastnikov v sodnih in upravnih zadevah,
 • posredovanje dokumentacije odvetnikom za izvedbo postopkov pred upravnimi organi in sodiščem,
 • pravna pomoč in svetovanje v zvezi z upravljanjem skupnih prostorov, naprav in zemljišča stavbe,
 • priprava podjemnih pogodb za izvedbo del,
 • priprava najemnih pogodb za oddane skupne prostore,
 • vlaganje izvršilnih predlogov in tožb zaradi sodne izterjave neporavnanih obveznosti,
 • vložitev izključitvene tožbe v imenu etažnih lastnikov.

Vodenje rezervnega sklada

 • izračun mesečnega prispevka v rezervni sklad,
 • vodenje rezervnega sklada na ločenem bančnem računu in gospodarno ravnanje s sredstvi na njem.

Nudimo še

 • obračunski program na spletu,
 • prisotnost upravnika na vseh sestankih, na katere je vabljen,
 • enakovredna obravnavo izvajalcev, ki jih predlagajo etažni lastniki,
 • stalno telefonsko dosegljivost,
 • pogodbena prepoved kakršnih koli postranskih zaslužkov iz naslova upravljanja vašega objekta,
 • pogodbena prepoved odkupa terjatev vaših dobaviteljev in izvajalcev,
 • upravljanje vaše stavbe skladno z dobrimi poslovnimi običaji in s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Zamenjava upravnika stavbe

Kako zamenjati upravnika stavbe, s katerim niste zadovoljni? Za zamenjavo upravnika potrebujete zgolj soglasje večine etažnih lastnikov po deležih etažne lastnine. Za vse ostalo lahko poskrbimo mi. Stopite v stik z nami preko obrazca spodaj.

  Compare Listings

  Title Cena Status Tip Površina Namen Sobe Kopalnice